Op deze pagena lichten we zo maar wat bijzonderheden uit.

Overzicht van gedane reparaties in 2018

In het onderstaand overzicht geven we m.b.v. wat cijfers en enkele grafieken een overzicht van wat er in 2018 zoal is gebeurd op het gebied van reparaties.

Er werd in 2018 9x een Repair Café geörganiseerd, allen met een thema. Met de mogelijkheid voor reparaties buiten het thema om. Dat kan zonder problemen, omdat we met ons reparatieteam best wel veel kennis in huis hebben.

De Repair Café's worden ongeveer om de 6 weken gehouden en staan meestal in de Toren aangekondigd.

In de huisregels die hier onder staan afgedrukt kun je lezen hoe het één en ander is geörganiseerd. Lees ze voor de duidelijkheid even door.

Onderstaande grafiek laat een overzicht zien van de reparaties in de afgelopen 4 jaar. Daarin is te zien dat 2018 een goed reparatie jaar was.

De grafieken hieronder geven in percentage weer welke reparaties werden uitgevoerd en hoeveel er daarvan slaagde

In de grafieken is ook te zien wat er zoal gerepareerd is. Daarbij valt op, dat de electrische apparaten de absolute overhand hebben, maar  in deze categorie kwamen de meeste "sterfgevallen" voor. Als tweede scoorde de reparatie van keding. Opgemerkt moet worden, dat er in deze categorie nauwelijks mislukkingen voor kwamen. Ook bij de andere categoriën was hoegenaamd alles te repareren.

In de onderataande grafiek is de verhouding van de gerepareerde spullen te zie in percentages van het geheel.

De laatste grafiek geeft een overzicht van de percentages van welke reparaties er lukte en mislukte.


Al met al, best de moeite waard om eens langs te komen met kapotte spullen waar je misschien nog jaren plezier van kan hebben. Daarmee bereiken we één van de hoofddoelen, nl. de afvalberg te verkleinen en, je kunt er ook nog wat van leren. Dus, tot ziens bij één van de volgende Repair Café's.

 

Met het oog op de AGV (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zeg maar, de privacy wet, het volgende; Bij elke reparatie wordt op een fomulier ingevuld wat er gerepareerd moet worden en wat de "klachten" zijn. Meestal wordt daar ook de naam van de eigenaar bij gezet. Dit hoeft echter niet. Alleen de reparatiemelding wordt gebruikt om de activiteiten van het RC bij de Koppel te kunnen verantwoorden. Wij zijn daar n.l. zonder kosten te gast, omdat het RC wel past in het beleid van de Koppel.

Huisregels.

Wij van Repair Café zijn niet zo van "regeltjes". Toch is het soms wel eens nodig gebleken om huisregels te hanteren. Met het oog op WVG is er het één en ander aangepast. Zo is het niet meer verplicht om naam en adres in te vullen op het reparatieformulier. Er staat wel een invulvak op het formulier. Als dat wordt ingevuld, wordt er ook een handtekening gevraagd, waarmee de invuller te kennen geeft er mee in te stemmen dat zijn / haar naam bekend is bij RC. Wij doen er echter helemaal niets mee. Soms worden spullen wel eens bij een vrijwilliger thuis gerepareerd, (bij gebrek aan het benodigde gereedschap), Dan is natuurlijk een adres en / of telefoonnummer wel handig.

Ze volgen hieronder:

 • De activiteiten van het Repair Café worden gratis en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige reparatiedeskundige..
 • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd door de bezoeker zelf. Uiteraard met hulp van de aanwezige reparatiedeskundige.
 • Noch de organisatie van Repair Cafá, noch de reparateurs zijn aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatie adviezen of instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden voorwerpen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Repair Café.
 • Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.
 • Voor het gebruik van nieuwe materialen zoals snoeren. stekkers, zekeringen, kant en klare kniestukken of applicatie, dient appart te worden betaald en zo mogelijk door de aanbieder zelf worden aangeschaft.
 • Bezoekers die kapotte voorwerpen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico.
 • De reparateurs geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als voorwerpen die in het Repair Café zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
 • De reparateurs behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
 • De reparateurs zijn niet verplicht om gedemonteerde apparaten die niet gerepareerd kunnen worden, weer in elkaar te zetten.
 • De bezoekers van het Repair Café zijn zelf verantwooordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd. Zij kunnen in overleg met de reparateur deze voorwerpen achterlaten voor gebruik van reserve onderdelen.
 • Om lange wachttijden te voorkomen, wordt bij drukte maximaal één kapot voorwerp per persoon bekeken. Voor een volgend voorwerp sluit de bezoeker weer achter in de rij aan.

  Weggooien? Mooi niet!